خدمات مالی و حسابداری

  شرکت پیماب   شرکت otcc
  شرکت ارتباطات زیر ساخت شرکت آبزی اکسیر کوثر
  شرکت توسعه و عمران نوآوران تدبیر شرکت خدمات بازرگانی وکالای پارس گاز
  شرکت توان گشتا مرکز تصویربرداری متد
  شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر شرکت غدیر یزد
  شرکت چینه شرکت توربو کمپرسور نفت (OTC)
  موسسه فرهنگی ورزشی ایثار شرکت توربوکمپرسور تک خاورمیانه
  شرکت مرغداران تهران شمالی و استان مرکزی
  اتاق بازرگانی ایران و بلژیک سازمان ملی زمین و مسکن استانهای خراسان رضوی
  شرکت آب و فاضلاب جنوبغ ربی استان تهران شرکت ساخت و عمران تدبیر
  شرکت سرمایه گذاری زمین و ساختمان معین کوثر شرکت برق منطقه ای تهران
  نیروگاه شهید رجایی قزوین