سایر شرکتها و واحدهای مورد رسیدگی

  هرداری بومهن   شهرداری لوندویل
  موسسه آموزشی کشتیرانی صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله
  موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی بعثت کرمان شهرداری رودبار
  موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی شهاب دانش موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی لامعه گرگان
  سازمان حمل و نقل همگانی شهر بومهن موسسه غیر انتفاعی نور دانش
  موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی شهرداری خمین
  شهرداری توره موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس گنبد
  شرکت ارتباط گستر دانیال سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی
  شهرداری تهران موسسه تشخیص درمان شیان

خدمات مالی و حسابداری ( اصلاح حسابها ، ارائه سیستم بهای تمام شده ، تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه و … )