حسابرسی داخلی

یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به منظور ارائه خدمت به آن واحد بوجود می آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی محسوب می شود. ارزیابی و بررسی کفایت و اثر بخشی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، از جمله وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی است.

بطور معمول فعالیتهای وحد حسابرسی داخلی شامل یک یا چند مورد زیر است:

 
بررسی سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی
استقرار سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی مناسب یکی از مسئولیتهای مدیریت است که به نظارت و کنترل صحیح و مسمر نیاز دارد. مدیریت واحد مورد رسیدگی معمولا وظیفه بررسی این سیستمها نظارت و کنترل اجرای آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی را مشخصا به عهده واحد حسابرسی داخلی می گذارد.
رسیدگی به گزارش های مالی و عملیاتی
این رسیدگی می تواند بررسی مبانی بکار گرفته شده برای شناسایی، اندازگیری، طبقه بندی و گزارش چنین اطلاعاتی و همچنین، انجام رسیدگی ویژه (شامل آزمون گسترده معاملات و مانده حسابها و روشها) درباره هریک از اقلام و یا عملیات خاص را دربر گیرد.
بررسی صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی
عملیات واحد اقتصادی، شامل کنترلهای غیرمالی واحد مزبور
برون سازمانی و سیاستها، دستورالعملهای مدیریت و سایر الزامات درون سازمانی.
بررسی رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات