حسابرسی صورت های مالی

هدف حسابرس، افزایش میزان اطمینان استفاده کنندگان به صورتهای مالی است. این هدف با اظهار نظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبه های با اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، تامین می شود. انجام حسابرسی طبق استاندادرهای حسابرسی و رعایت الزامات آیین رفتار حرفه ای مبنای لازم را برای اظهار نظر حسابرس فراهم می کند.

استاندادرهای حسابرسی به عنوان مبنایی برای اظهار نظر حسابرس، وی را ملزم می کند نسبت به عاری بودن صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینان معقول کسب کند. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است. اطمینان معقول زمانی به دست می آید که حسابرس برای کاهش خطر حسابرسی به یک سطح پایین قابل قبول، شواهد حسابرسی کافی و مناسب کسب کند.