حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی به عنوان خدماتی تعریف شده است که فراهم کننده اطمینان یا نتیجه گیری هایی بر مبنای ارزیابی شواهد کافی و مناسب و در مقایسه با معیارهای موجود مانند الزامات خاص، شاخص ها یا فعالیت های تجاری معین می باشد. حسابرسی های عملیاتی فراهم کننده تحلیل های عینی است تا مدیریت و ارکان راهبری و دستگاه های نظارتی بتواند از این اطلاعات به منظور بهبود عملکرد یا عملیات برنامه کاهش هزینه ها تسهیل تصمیم گیری توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصلاحی و کمک در پاسخگویی عمومی استفاده کنند.

اهداف حسابرسی

اهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است خیلی متفاوت باشد و شامل اهداف، ارزیابی اثر بخشی، صرفه اقتصادی و کارایی برنامه کنترل های داخلی، رعایت قوانین و مقررات و تحلیل وضعیت آتی می باشد. این اهداف کلی الزاما با یکدیگر ناسازگار نیستند. بنابراین حسابرسی عملیاتی ممکن است بیش از یک هدف کلی داشته باشد. برای نمونه یک حسابرسی عملیاتی با هدف اولیه اثر بخشی برنامه ممکن است شامل هدف اساسی ارزیابی کنترل های داخلی برای تعین دلایل نبود اثر بخشی برنامه یا چگونگی توانایی بهبود اثر بخشی نیز باشد.