حسابرسی مالیاتی

مالیات براساس تعاریف سنتی، انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت برای جبران هزینه‌های کشور و همچنین مهمترین و رایج‌ترین روش تأمین مخارج دولت است. هر یک از شهروندان بر اساس درآمدها یا ثروت خود، به‌طور طبیعی موظفند بخشی از هزینه‌های اداره کشور از جمله هزینه‌های آموزش، سلامت، امنیت، خدمات عمومی و مدیریت عالی کشور را برعهده بگیرند.

به موجب ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشوند، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.